På svenska I Suomeksi

Donationer

August Ludvig Hartwalls stiftelse bistår årligen aktörer som verkar för familjer och personer som av sociala, medicinska, åldersmässiga eller andra oförutsedda orsaker är i behov av hjälp, samt för att främja en ren natur. Stiftelsen är Hartwall-släktens kanal för att bistå och stöda samhället. Vi strävar till att delta som långsiktiga finansiärer i projekt så att vi kan se arbetets resultat och nytta på sikt. Av den här orsaken har stiftelsen ingen särskild ansökningsprocess för donationer.

Vi är alltid intresserade av nya initiativ, och därför får man gärna meila oss uppgifter om diverse projekt, info@alhartwallsstiftelse.fi 

Donationer 2016

Totalt donerade August Ludvig Hartwalls stiftelsen 127 441,90€ under år 2016 för tre olika ändamål. Dessa ändamål var ”Understöd till familjer och personer i behov av hjälp”, ” Främjandet av ren miljö” och ”Krisdonationer”. 


Understöd till familjer och personer i behov av hjälp

Till denna målgrupp donerades 83% av de totala medlen. Donationerna gjordes till Unicef (Vietnam), Aseman Lapset, Kansainvälinen hiihtokoulu, Icehearts, Krisjouren för unga, Rädda Barnen, Poikien talo, Tyttöjen talo och Hope Ry. Läs mera om vad organisationerna gör under.


HAPPY (Unicef/Vietnam) 

August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och Familjen Paulig har år 2016 förenat sina filantropiska ambitioner i den inofficiella sammanslutningen HAPPY - Hartwall Ahlström Paulig Perheet Yhdessä, genom vilken vi vill visa och ta globalt ansvar. ALH stiftelsen har i februari 2016 ingått ett treårigt avtal med Finlands UNICEF om att stöda utbildning av handikappade barn i Vietnam. Av projektet som finansieras av de tre familjerna och förverkligas av UNICEF berörs 1,3 miljoner handikappade barn i Vietnam samt deras familjer. På det här konkreta sättet vill ALH stiftelsen visa att vi känner och tar vårt globala ansvar. ALH stiftelsen vill även inspirera andra familjer, organisationer, individer och företag att delta i globala filantropiska projekt, till exempel som vi – tillsammans. 

Läs mera om projektet under Aktuellt på stiftelsens hemsida och på Unicefs egna sidor om projektet.


Aseman Lapset 

Aseman Lapset ry är en politiskt och religiöst obunden landsomfattande förening som grundats 1990. Till verksamhetsideologin hör att stöda barn och ungdomars sunda växt, samt att stöda ungdomars och fullvuxnas naturliga växelverkan. I sin strategi har Aseman Lapset definierat sin uppgift som att öka fullvuxnas närvaro i ungdomarnas vardag. Ett sätt att nå ungdomar och att kunna reagera på ett behov någonstans i huvudstadsregionen är Walkers-bussen, som är en buss som är inrett till ett café. Med hjälp av bussen har Aseman Lapset nått ungdomar som de inte annars kunnat nå, och uppnått bra resultat t.ex. genom att helt tydligt minska på polisuppdrag i det området bussen verkat. Den nuvarande bussen är gammal och har börjat krångla, så ALH stiftelsens styrelse beslöt att donera till Aseman Lapset öronmärkt till en ny buss. 

Läs mera om Aseman Lapset här.


Kansainvälinen Hiihtokoulu 

Verksamheten startades av två ivriga terrängskidare, Simo-Viljami Ojanen och Markku ”Axa” Sorjanen. Drivkraften var dessa två herrarnas genuina vilja att hjälpa de barn som flyttat till vårt land att integrera sig i samhället. Tanken var att få barnen att lära sig det finska språket, och att bekanta sig med vårt land och vår natur med hjälp av vår nationalsport, terrängskidning. Idrottande och snön, som för många är ett helt nytt element, var i början utmanande. Under vintern 2015 – 2016 blev det dock klart att man kommer långt med iver och god vilja. I april 2016 ”utexaminerades” 14 nya, i åldrarna 10 och 11, finsktalande skidåkare. De flesta av dem hade för första gången sett gången snö hösten 2015. 

 ALH stiftelse gav våren 2016 en donation till Kansainvälinen Hiihtokoulu för att kunna utveckla sin verksamhet enligt verksamhetsplanen de presenterade, var första steget var att registrera KVHK (Kansainvälinen Hiihtokoulu) som förening. Kansainvälinen hiihtokoulu Ry godkändes till föreningsregistret 16.6.2016.


 

Den kommande säsongen har framskridit enligt förväntningarna och i skidskolorna kommer över 100 barn som är med att få skida kring 30 gånger. Deltagarna får även delta i ett 2-3 dagars läger i nära belägna idrottsinstitut. En del av barnen, minst 15 stycken, får även åka på ett skidläger till Lappland i april 2017. Antalet barn som tas med på lägret beror på hur mycket medel som samlats in, eftersom detta handlar om den dyraste delen av barnens skidår. 

Läs mera om Kansainvälinen Hiihtokoulu här


Icehearts 

Icehearts är förebyggande barnskyddsarbete med hjälp av lagidrott i skolan och på fritiden. Icehearts som verksamhetsmodell grundades 1996 I Vanda. Icehearts verksamhetsmodell är utvecklad av far och son, Ville och Ilkka Turkka. Målet för verksamheten är att vidta förebyggande åtgärder för marginalisering och utanförskap, att utveckla sociala färdigheter samt att bygga långsiktiga relationer med trygga vuxna, som stöder barnets uppväxt i dess mest kritiska skeden. 

Verksamheten är långsiktig och ger ett professionellt stöd till barnen. Laget som omsorgsfullt valts ut och byggts ihop, fungerar i 12 år och leds av en utbildad fostrare. Till laget väljs barn som är i behov av särskilt stöd. Därtill väljs barn som av olika orsaker annars inte skulle kunna utöva någon idrottsform eller hobby. 


Val av barn till laget görs med hjälp av professionella fostrare inom dagvården, Social- och Hälsovårdsverket och skolans personal. Kärngruppen (ca 8-10 barn) grundas då barnen är 6 år. Laget byggs sedan på med flera barn, och då gruppen lärt känna varandra och är mogen för flera deltagare, kan gruppen växa till 20-25 barn. Laget är tillsammans i 12 år, tills barnen blir myndiga.

Lägerverksamhet har utgjort grunden i Icehearts verksamhet redan från början och ALH stiftelsen har under två år donerat pengar till IceHearts öronmärkt till sommarläger. Sommarlägren utgör en utmärkt grund för stressfri samvaro och ett kravlöst umgänge. ALH stiftelsens styrelse beslöt att donera även i år för sommarläger inkommande sommar. 

Läs mera om Icehearts här


Krisjouren för unga (Helsingforsmission) 

Krisjouren för Unga jobbar på svenska genom individuella besök, gruppverksamhet och skolsamarbete med ungdomar. Verksamheten har mycket låg tröskel, man får vara anonym och behöver ingen remiss eller bo i Helsingfors för att kunna komma på individuellt besök eller med i gruppverksamheten.

Orsaken till att Krisjouren för Unga behöver understöd är att det årliga understödet till verksamheten minskats märkbart. ALH stiftelsens styrelse beslöt att göra en donation för att hålla alla de nuvarande anställda kvar en längre tid än det annars skulle vara möjligt. 

Läs mera om Krisjouren för unga här

Rädda Barnen 

Rädda Barnen är en ideell finländsk medborgarorganisation, som strävar efter att förbättra hela barnbefolkningens ställning och främja förverkligandet av barnets rättigheter. ALH stiftelsens styrelse beslöt att donera Cafe`Mehuhetki inkomsterna till Rädda Barnens idrottsfadderverksamhet. 

Läs mera om Rädda Barnens idrottsfadderverksamhet härPoikien Talo 

Poikien Talo (”Pojkarnas hus”) är ett säkert ställe, fritt från diskriminering och retande, för pojkar och män i åldern 10-28 var man kan spendera tid med andra pojkar/män och pålitliga vuxna. Där kan man också få pröva på nya saker och lära sig olika saker. 

Läs mera om Poikien Talo härTyttöjen Talo 

Tyttöjen Talo är ett eget samlingsställe för flickor av alla sorters bakgrund, som stöder 10-28 åriga flickor och unga kvinnor. Grundverksamheten består av öppet café och olika grupper. Grupperna kan vara öppna och gratis eller hobbygrupper som kostar 30-40€/läsår. Därtill finns det slutna interaktiva grupper. Vid behov kan flickorna/unga kvinnorna också be om att få tala på tumanhand med en handledare på Tyttöjen Talo. 

Läs mera om Tyttöjen Talo här


Hope 

Hope- Yhdessä & Yhteisesti ry grundades 2009 av två hemmamammor som ville hjälpa barn och barnfamiljer. Hope har idag lokalföreningar på 17 olika platser i Finland. Hope hjälper genom att samla in och dela ut kläder, skor, idrottsredskap och leksaker till barn som behöver dem. De ger också möjligheter åt låginkomsttagares barn att pröva på en ny hobby eller fortsätta en hobby. Därtill erbjuder de olika fritidsaktiviteter barnen inte annars skulle ha möjlighet till, t.ex. filmbiljetter, konserter och ishockeymatcher.


ALH stiftelsens styrelse beslöt donera till Hope öronmärkt till att användas till olika aktiviteter för barn. Därtill uppmuntrar ALH stiftelse alla att före sina begagnade, i gott skick varande barnkläder, leksaker o.dyl. till Hope (Kutomotie 6A). 

Läs mera om Hope här


Främjandet av ren miljö 

Till denna målgrupp donerades 12% av de totala medlen. 


John Nurminens stiftelse - Östersjöprojektet 

ALH stiftelsen understödde även detta år John Nurminens stiftelses Östersjöprojekt. Projektet har genomfört många fina åtgärder för att rena vattnet i Östersjön. Projektets mål är att förebygga eutrofieringen av Östersjön och åstadkomma en synlig förbättring av havets tillstånd. Tillståndet förbättras genom att minska utsläppen av näringsämnen i vattnet, och därigenom förebygga havets övergödning. Östersjö-projektet har som mål att inrikta åtgärderna, så att man uppnår största möjliga positiva miljöeffekt med minsta kostnad. 

Läs mera om projektet här


Krisdonationer 

Till denna målgrupp donerades 5% av de totala medlen. 


Unicef - Barnens katastroffond 

Det är så många krig, katastrofer och flyktingströmmar runt om i världen att ALH stiftelsens styrelse beslöt att göra en donation till Unicef, barnens katastroffond. 

Läs mera om projektet här.


 


Om donationerna

Stiftelsens styrelse tar själv initiativ och fattar besluten om utdelningen av medel för understöd. Det går alltså inte att ansöka om understöd av Stiftelsen.

Med denna stiftelse vill vi hedra minnet av familjen Hartwalls tidigare generationers arbete och inspirera samt engagera de kommande generationerna av familjen Hartwall att jobba tillsammans med stiftelsen för att understöda stiftelsens ändamål.

- August Ludvig Hartwalls Stiftelse